01 Nov

לגוי יש נפש ולא נשמה [הענין המכונה אצלנו נשמה מחולק לחמישה חלקים, נפש רוח נשמה חיה יחידה, ולגוי יש רק נפש, שזה החלק הרוחני המחייה אותו], וגם הנפש אינה חלק אלו-ה ממעל החקוקה מתחת כסא הכבוד כמו היהודי, אלא רק נפש בהמית כלשון בעל התניא, ולכן אינם תכלית העולם, ונצטוו רק בדברים היסודיים ביותר, שנוגעים לאמונה בבריאת העולם ולקיום החיים הבסיסיים [איסור רציחה גזל ודינים]. ולא בשאר המצוות.בס' הכוזרי כתב, שכפי שהעולם מחולק לחי צומח דומם מדבר, יש עוד רובד הנקרא יהודי, כלומר הפער בין יהודי לגוי הוא בר חלוקה כמו הפער בין חי למדבר, אלא שכאן הפער הוא רוחני ולא בא לידי ביטוי ניכר בעניני העולם הזה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.